Указания за изпълнение на тестовете
Настоящият курс разполага с набор тестове за самопроверка на усвоения материал, съгласно отделните точки от съдържанието. Зареждането на съответния тест става след избор на определена точка от съдържанието (или след зареждането на първия тест - с бутонът в горния десен ъгъл на екрана с въпросите). Всеки тест е оформен стандартно като набор от три въпроса с по три възможни отговора, един от които е верен. За всеки верен отговор получавате 4 точки, а за грешен отговор - 0 точки. Максималният възможен брой точки за една точка от съдържанието (при три верни отговора) е 12, при 2 верни отговора получавате 8 точки, при 1 верен отговор получавате 4 точки.

След избор на предполагаемите отговори, чрез маркиране на съответната позиция, оценката за верността на отговорите се извършва с бутона "Точки за теста". Активирането му показва в допълнителен прозорец информация за Вашите отговори, за верните отговори и за съответните точки. Общият брой точки до момента се показва долу вдясно в таблицата на теста в полето "Точки от тестовете досега". В полето до бутона "Точки за теста" се показва текущият брой на точките, съгласно отговорите за настоящия тест.

След първоначалното активиране на бутона "Точки за теста", следващите избори в отговорите на същия тест не се отчитат и не влияят върху точките, получени след първия отговор. Функцията на точкуване се възстановява след избор на следващ тест, който не е изпълняван в текущата тестова сесия (избор на изпълняван в текущата сесия тест не се точкува повторно). Позициите на отговорите за всеки въпрос са маркирани вляво на таблицата на теста като "1A", "1B" и "1C". В горния ляв ъгъл се намира бутонът "?", чрез които се показва тази помощна информация в отделен прозорец.