Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейски Социален Фонд (2007-2013) и
Република България - Министерство на образованието, младежта и науката
по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
в направление “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Обща цел: Да се създадат по-добри условия за повишаване на квалификацията и мотивацията на младите изследователи за решаване на научни задачи при използване на съвременните информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения.

Специфични цели:
  • Създаване на по-добри условия за успешна подготовка на дисертационен труд, за постигане на свързаните с него научни цели и задачи и за представянето на резултатите пред научната общност чрез публикации. Засилване интереса на докторантите към бъдеща реализация в сферата на висшето образование и науката.
  • Осигуряване на по-добри условия за повишаване на квалификацията на пост-докторанти и млади учени с участието на специалисти в използването на съвременните информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения.
  • Увеличаване възможностите за научна мобилност на младите изследователи за споделяне на резултати от научни изследвания чрез публикации в български и международно признати списания и участие в престижни международни научни форуми.

Продължителност на проекта: 28 август 2009 - 31 декември 2011Последна актуализация: 21.11.2011

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд и РБългария
по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси” 2007-2013, Проект: BG051PO001-3.3.04/40.