Проект: BG051PO001/07/3.3-02/7
"Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по информационни технологии за обработка и управление на знания"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейски Социален Фонд 2007-2013 и
Република България - Министерство на образованието и науката
по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
в направление
Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени


Цели на проекта
Обща цел: Подготовка и развитие на висококвалифицирани специалисти по обработка и управление на знания с висока конкурентоспособност на пазара на труда в съвременното общество на знанията.
Специфични цели:
  • - засилване на интереса на младите хора към реализация в сферата на висшето образование и науката;
  • - повишаване на качеството на научните разработки на докторантите, постдокторанти и младите учени;
  • - интегриране на младите изследователи в европейското изследователско пространство.
Основни дейности
Подобряване условията на работа и мотивировката на докторантите чрез: предоставяне на допълнителни средства за обучение и публикуване, подкрепа за подготовката на дисертационния труд, насърчаване на академичната мобилност.
Стимулиране на професионалното развитие на постдокторантите и младите учени чрез: подобряване на изследователската инфраструктура и информационното осигуряване, насърчаване на научната мобилност, подкрепа за научни публикации.

Целева група

Продължителност на проекта: 17.06.2008 - 31.06.2010