ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН


ст. н. с. II ст. д-р Николай Докев

ОБЛАСТ НА НАУЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Компютърни мрежи и комуникации. Модели, методи и системи за оптимизация и подпомагане вземането на решения

ИМЕ И СЛУЖЕБЕН АДРЕС
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ДОКЕВ
Институт по информационни технологии
Българска Академия на Науките
ул. Акад. Г.Бончев, бл. 29A
1113 София
Телефон: 870 04 29, 870 52 25
Факс: 872 04 97
E-mail:

ВЛАДЕЕНЕ НА EЗИЦИ
Английски, руски

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ СТЕПЕНИ
 • 1973 - Софийски университет "Св. Климент Охридски",

 •       - специалност Математика
 • 1993 - доктор (Информатика)


 • ДЛЪЖНОСТ
 • Старши научен сътрудник в секция "Системи за подпомагане вземането на решения";

 • Ръководител на "Лаборатория по Телематика".


 • НАУЧНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
  Научноизследователски проекти
  1. Системи за оптимизация и за подпомагане вземането на многокритериални решения. Договор с Институт по информационни технологии - БАН. 2004-2005.
  2. Системи за подпомагане вземането на многокритериални решения. Договор с Институт по информационни технологии - БАН. 2001-2003.
  3. Методи и средства за достъп до глобалните информационни ресурси на потребители в изолирани географски райони. Договор с Министерството на образованието и науката. 1998-1999.
  4. Информационна система за ветеринарно-медицински и санитарен контрол. Договор с Министерството на образованието и науката. 1998-1999.
  5. Системи за многокритериално вземане на решение при зададени краен или безкраен брой алтернативи. 1998-2000.
  6. Изследване и разработка на системи за решаване на сложни оптимизационни задачи, използващи глобални евристични стратегии. Договор с Министерство на образованието и науката. 1995-1997.
  7. Системи за решаване на едно и многокритериални задачи с непрекъснати дискретни променливи, 1995 - 1997.

  НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
  Научно-приложни проекти
  1. Разработка на интер-уеб информационна система за БНТ, 2002.
  2. Разработка на специализиран софтуер за управление на непрекъснати производствени процеси. Договор с РЕТЕЛ, 2002.
  3. Информационна система за автоматично въвеждане, контрол и справки за ветеринарно-медицински препарати, субстанции и хранителни добавки. Договор с Национална ветеринарномедицинска служба, 2001.
  4. Програмно осигуряване на системи за автоматизация на шихтовката на концентрати в МК на Юнион Миниер - Пирдоп - 2000.
  5. Изграждане на информационна система за ветеринарно-медицински препарати. Договор с Национална ветеринарномедицинска служба, 2000.
  6. Разработка на софтуер за обновяване и развитие на компютърна система "Нюз Рум" на БНТ, 1999.
  7. Разработване на концепция за изграждане на цялостно информационно обслужване на Мини МАРИЦА-ИЗТОК АД, 1997.
  8. Автоматизирана система за управление в режим реално време на технологичния автотранспорт в МОК "АСАРЕЛ"- ТРАСИ-30, 1990.
  9. Автоматизирана система за обработка на преписките за покупка на държавни имоти "КСИ-ДИ87", 1988.
  10. Микропроцесорна система за управление на АНР в цех ЛО на стан 1700-ГВ ИКАР-10 (Кремиковци), 1984.

  Участие в съвместни международни изследователски и образователни проекти
  1. European Thematic Network for Doctoral Education in Computing ( ETN DEC ) SOCRATES/ERASMUS Programe - Международен проект за създаване на единна програма за обучение на докторанти по Computing за страните от Европейската общност. 2005-2007
  2. Дистанционно обучение по електронен бизнес на работното място за МСП. -Leonardo II HU/01/B/F/PP - 136029. 2003-2004
  3. Подпомагане вземането на многокритериални решения-Хелзински икономически университет-Финландия,Институт по информационни технологии-БАН, 2002-2004.
  4. Многокритериална оптимизация - Университета във Вирджиния- САЩ , Институт по информационни технологии - БАН. 2001-2003.
  5. Системи за вземане на многокритериални решения - Хелзински икономически университет - Финландия, Институт по информационни технологии - БАН. 1996-2000.
  6. Оптимизация и управления в кибернетичните системи - Институт по системни изследвания-ПАН, Институт по техническа кибернетика и роботика-БАН 1986-1991.
  7. Методи и средства за планиране и оптимизация - Институт по минно дело - СО АН СССР, Институт по техническа кибернетика и роботика-БАН. 1989-1990
  8. Создаване на гъвкави интегрирани АСУ в добивните предприятия - Институт минно дело - СО АН СССР, Институт по техническа кибернетика и роботика-БАН. 1986-1988
  9. Теория на оптимизацията в системите за управление - Институт по проблеми на управлението-АН СССР, Институт по техническа кибернетика и роботика-БАН. 1983

  Преподавателскa дейност
  Нов Български Университет
 • 1996 - Курс лекции: Въведение в персоналните компютри INF100
 • 1997 - Курс лекции: Въведение в персоналните компютри UNI039
 • 1997 - Курс лекции: Още за работа с персонален компютър/Използването на компютърните ресурси и Интернет UNI076 INF
 • 1998 - 2000 - Курс лекции: Още за работа с персонален компютър/Използването на компютърните ресурси и Интернет INF076
 •           - Курс лекции: Въведение в операционните системи INF100
            - Курс лекции: Операционни системи INF542
 • 2001 - Курс лекции: Браузъри и електронна поща: конфигуриране, настройка, особености, допълнения, идентификация, възможности, съвместимост и ресурси INF923
 • 2002 - Курс лекции: Браузъри и електронна поща: конфигуриране, настройка, особености, допълнения, идентификация, възможности, съвместимост и ресурси INF923
 • 2003 - 2004 - Курс лекции: Операционна система Linux INF664
 •           - Курс лекции: Използване на компютърните ресурси и Интернет INF943
            - Курс лекции: Браузъри и електронна поща: конфигуриране, настройка, особености, допълнения, идентификация, възможности, съвместимост и ресурси INF923
            - Курс лекции: Операционни системи INF542
            - Курс лекции: Още за работа с персонален компютър/Използването на компютърните ресурси и Интернет OOK506

  ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
  1. Dimov Dimo., Nikolay Dokev, Petya Asenova, Stanislav Ivanov. (2006) On Generad Evaluation of PhD Competences in Computing. E-learning 3, Portugal (Coimbra).
  2. Ivanov St., Maneva N., Dimov D., Dokev N. One more view on PhD competences in computing, International Conference “e-Learning & the Knowledge Society”, Berlin, 6-7 Sept., 2005.
  3. Dokev N., Valeva V. System for educational process administration in computer rooms and labs. Proceedings of the International Conference CompSysTech`05, Varna, 16-17 June, 2005, pp. IIIA.24-1 - IIIA.24-6.
  4. Stefanov Iv., Stefanova R., Dokev N. (2003). Web Environment for Representation, Tuition and Administering A (Magisterial) Curriculum. Cybernetics and Information Technologies, Vol.3, pp. 18-32.
  5. Kirilov L., Dokev N. (2002). Distance Learning and Information Technologies in Bulgarian Health Care, Proceedings of the Int. Conference on Basic Technologies for e-Business'2002, (Eds. G. Marinova, C. Fernandes, B. Beydoune), Albena, Bulgaria, pp. 244-249.
  6. Kirilov L., Dokev N. (2002). A Lexicographic ordering approach in multiple criteria decision support, Proceedings of 2002 First Int. IEEE Symposium Inteligent Systems (Eds. T. Samad, V. Sgurev), Varna, Bulgaria, September 10-12, vol. 1, pp. 314-319.
  7. Vassilev V. T., Dokev N., Daskalova H., Vassilev V. St. (2002). Information System For A Veterinary And Sanitary Control. Cybernetics and Information Technologie, Vol.1, pp. 78-85.
  8. Dokev N., Hadzigeorgiev G. (2002). An Information System For Agricultural Cooperations. Cybernetics and Information Technologies, Vol.1, pp. 86-102.
  9. Докев Н., Информационно обслужване на предприятия с отдалечени поделения. IIT/MP-52B, BAS, January, 1998.
  10. Сгурев, В., Н. Докев, Некоторые проблемы оперативного управления крупными промышленными предприятиями с разссредоточенными объектами. Proceeding of Bulgarian - Russian Seminar of Methods and Algorithms for Destributed Information Systems Design. Theory and Applications, September 29 - October 5, S., 1997, pp. 25 - 39.
  11. Dokev N.B. An Approach for Closed Transport Systems Control Using Neural Networks. Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, 44, 1996, София, 36-39.
  12. Sgurev V., N. Dokev, Applications of Semi - Markov Processes for Decision Making in Information Control Systems, Proceeding of Bulgarian - Russian Seminar of Methods and Algorithms for Destributed Information Systems Design. Theory and Applications, S., 1996, pp. 37 - 45
  13. Dokev N. On a Class of Problems the Operative Shift Planning, Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, 40, 1993, София, 67-72.
  14. Sgurev V., Vassilev V., Dokev N., Genova K. et al. (1989). TRASY - An Automated System for Real-time Control of the Industrial Truck Haulage in Open-pit Mines. European Journal of Operational Research (EJOR), 43, pp. 44-52.

  ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 • Българско общество по операционни изследвания - колективен член на IFORS


 • Последна актуализация: Февруари 2008.