ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ИИТ-БАН

  • МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
  • НАЦИОНАЛНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
  • НАЦИОНАЛНИ НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ
  • СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЧУЖДЕСТРАННИ АКАДЕМИЧНИ ИНСТИТУЦИИ


  • Oбласти на научни изследвания в Института по информационни технологии - БАН (ИИТ-БАН):

    КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА НАУЧНИЯ СЪСТАВ В ИИТ - БАН