ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН

ОБУЧЕНИЕ

Списък на докторантите, обучаващи се в ИИТ - БАН.

Информация за кандидат-докторанти:
20.08.2010 Конкурси за редовни докторанти в ИИТ-БАН през учебната 2010/2011 г. (ДВ бр. 62 от 10.08.2010 г.)
В срок от 20.08.2010 г. до 20.10.2010 г. се подават молби за участие в конкурс за редовни докторанти по специалност 01.01.12 "Информатика" - 3 бройки.
Необходими документи към молбата: 1) автобиография, 2) нотариално заверено копие от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" с приложението, 3) удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, 4) кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответните научни области, 5) фактура (или копие) за платена такса 30.00 лева в Центъра за обучение при БАН - ул. Сердика № 4 (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
за повече информация: тел. 02 9792925, е-mail: office(at)iit.bas.bg
Тел. 02 9792925
Тел./Факс. 02 8720497
e-mail:

Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите
Сътрудници от ИИТ четат образователни курсове в следните висши учебни заведения:

Списък на курсовете
Висши учебни заведения
Дискретна математика и информатика ВТУ
Стратегии за управление на риска
гл. 5 "Рискът в Новата Парадигма" от "Мениджмънт и лидерство", изд. на НБУ, 2008, София
Нов Български Университет
Анализ и управление на риска Софийски Университет
Системи, подпомагащи вземането на решения Софийски Университет - Стопански факултет
Авиационна електронна техника Технически Университет - София
Теоретични основи на информатиката Колеж по библиотечно дело - София
Разпознаване на образи Нов Български Университет
Изкуствен интелект Нов Български Университет,
Университет за Национално и Световно Стопанство
Интелигентни системи за вземане на решения Бургаски Свободен Университет
Разсъждения, базирани на прецеденти Софийски Университет
Съвременни комуникации ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски"
Мобилни комуникации ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски"
Компютърни мрежи и телекомуникации ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски"
Цифрова обработка на сигнали ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски"
Електронна и авиационна техника II част ТУ- София
Дистанционно обучение
ОСНОВИ НА ПНЕВМАТИКАТА (ДЕМО)