ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН


Институтът по информационни технологии /ИИТ – БАН/ е основан през 1994 и е наследник на Секцията по автоматика и телемеханика при техническото отделение на БАН (1959), Института по техническа кибернетика - БАН (1969 – 1978), Института по техническа кибернетика и роботика - БАН (1978 – 1990), и Института по информатика - БАН (1990 – 1994).

Институтът по информационни технологии изследва и разработва подходи, методи и средства в областта на съвременните информационни технологии и приложението им за решаване на реални практически проблеми.

В Института се извършват изследвания в следните направления: проектиране и разработване на компютърни системи за обработка на информация; Интернет-услуги за достъп до информация в съответствие с нейното съдържание и контекст; методи и процедури за обработка на сложни сигнали в различни области (радиолокационни и говорни сигнали, криминалистика, биометрична идентификация, медицинска диагностика); разпознаване на 2-D и 3-D обекти, анализ на сцени, обработка на текст и графика, съдържателно базирано търсене в бази от данни; оптимизационни методи и модели за технически системи и за вземане на решения при анализ, оценка, управление на проекти, ресурси, стратегии и т.н.; модели, методи и средства за представяне и обработка на семантична информация; интегриране на процесите на оптимизация и управление в сложни системи чрез интелигентни процедури; изкуствени невронни мрежи, анализ на системи при риск и неопределеност, модели за управление на риска; анализ и проектиране на разпределени информационни мрежи.

През последните 5 години в ИИТ – БАН са разработени 152 научни проекта: 37 проекта, финансирани от бюджета на БАН, 33 проекта по договори с Фонд за научни изследвания към МОН и Държавната агенция за информационни технологии и комуникации, 12 проекта по договори с ЕС, 22 проекта, финансирани в съответствие с академични двустранни споразумения и в рамките на между-институтско сътрудничество и 48 приложно-научни проекта по договори с различни институции и държавни или частни фирми.

Международното сътрудничество на ИИТ – БАН през последните 5 години е илюстрирано със следната диаграма:

Група 1: Португалия, Словения, Полша, Сърбия, Швеция, Швейцария, Холандия, Белгия, Литва, Дания, Турция, Хърватско.

Научните резултати през последните 5 години са отразени в общо 662 публикации, като 94 от тях са в международни списания и поредици, 232 публикации в материали на международни конференции, 251 публикации в български списания и поредици, 74 публикации в материали на национални конференции, 5 научни книги, издадени в чужбина, 5 научни книги, издадени у нас и 1 научно-популярна книга.

През последните 5 години 41 сътрудника от Института са водили 90 курса в 10 университета с общо 10 425 часа лекции и 3 722 часа упражнения. Сътрудниците на ИИТ – БАН са били научни ръководители на общо 66 дипломанти от 8 университета. В ИИТ – БАН са обучавани 34 докторанти и 8 от тях са защитили успешно дисертация за получаване на образователната и научна степен „Доктор”.

През последните 5 години дейностите на ИИТ – БАН са финансирани от бюджетната субсидия на БАН (73%) и от собствени приходи (27%):